Theo van Vliet

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Theo van Vliet Weesp b.v., Rijnkade 10, 1382 GS  Weesp

(Groothan­del in Horeca- en Bakkerijappa­raten, alsook het fabriceren en plaatsen van deze artikelen).

Gedeponeerd ter griffie arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

  1. Toepasselijkheid en geldigheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkom­sten en liggen ten grondslag aan al onze verkopen en leveranties, alles in de ruimste zin van het woord.

Afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. De toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van een conflict, prevaleren de algemene voorwaarden van Theo van Vliet Weesp B.V. Indien en voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. Afnemer en Theo van Vliet Weesp b.v. treden dan in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen. Met leverancier wordt bedoeld Theo van Vliet Weesp bv; met geleverde zaken wordt eveneens bedoeld montage- en inbedrijfstelling indien uitdrukkelijk overeengekomen.

  1. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen en/of prijsoffertes door of namens leverancier gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders ver­meld. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeu­rig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd. Een overeenkomst tussen leverancier en de koper wordt geacht tot stand te zijn gekomen, indien de door de koper gegeven opdracht is aanvaard door middel van een schriftelijke order­bevestiging, tenzij levering terstond na bestelling volgt in welk geval de factuur geldt als schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

  1. Levertijden, levering en risico-overgang

Overeengekomen levertijden zijn te beschouwen als indicatie en gelden na opdrachtbevestiging en nadat alle nodige gegevens en/of inlichtingen om tot levering te kunnen overgaan zijn verstrekt en wanneer aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden is voldaan. Overschrijding van de lever­tijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper geen recht op schadevergoeding en/of gevolgschade, ontbinding van de overeenkomst, weigering van de afname of niet-nakoming van de overeen­komst. Leverancier is gerechtigd een bestelling of opdracht in zijn geheel, dan wel in gedeelten te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de wederpartij worden gefactureerd. Levering geschiedt op het moment dat de zaken de fabriek resp. het magazijn hebben verlaten. Alle goederen en materialen zijn vanaf dit moment voor risico van koper, ook indien franco levering overeengekomen is, tenzij door ons verzekerd op verzoek van de koper. Nimmer tot de levering behoren de elektrische voedingskabel tot de schakelkast, de hoofdschakelaar, de zekeringen, de aanleg van elektrische leidingen van de schakelkast naar motoren, beveiligingsapparatuur, de aanleg van water-, gas- of olieleidingen, breek-, metsel- en timmerwerkzaamheden, tenzij nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

  1. Aansprakelijkheid

Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake o.a. (product)aansprakelijk­heid is leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van (gevolg)-schade, van welke aard dan ook, geleden in verband met tekortkomingen in de meest ruime zin van het woord. Onverminderd de dekking door assuradeuren, zal aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk worden beperkt tot het netto bedrag gefactureerd voor de geleverde zaak die de schade heeft veroorzaakt.

  1. Eigendomsvoorbehoud en risico

De eigendom van de door leverancier geleverde zaken gaat eerst op de koper over na volledige betaling van al hetgeen hij uit hoofde van zijn overeenkomst met leverancier en/of deze Algemene Voorwaarden verschuldigd is. Ingeval de koper niet stipt voldoet aan zijn betaling en/of in staat van surséance, faillissement of liquidatie geraakt, is leverancier gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling  of rechterlijke tussenkomst, de door haar aan de koper geleverde zaken op eerste vordering terug te nemen o.a. door het betreden van het terrein van de koper om zelf de desbetreffende zaken uit het pand te halen. De koper zal leverancier in voorkomend geval in staat stellen en machtigt haar nu voor alsdan om de zaken terug te nemen. Zolang de eigendom niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, vervreemden, belenen, verhuren of op welke wijze of titel dan ook uit zijn macht brengen. De reeds door koper/klant betaalde bedragen zullen aan de leverancier verworven blijven uit hoofde van schadevergoeding en/of gebruiksvergoeding en dit ongeacht de toepassing van art. 7 van deze voorwaarden.

  1. Reclames

De koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, hierover bij opdrachtnemer schriftelijk heeft geprotesteerd. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. Het reclamerecht omvat ten hoogste de aanspraak op vervanging van de geleverde zaken of herstel van het gebreke, zulks naar keuze van leverancier. Hieronder vallen niet de arbeids- /voorrijkosten.

  1. Betaling

Betaling moet geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting, opschortingsrecht of compensatie. De op de  factuur vermelde kredietbeper­kingstoeslag  van 2% mag uitsluitend in mindering  worden gebracht indien betaling geschiedt binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de vervaltermijn is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat nader ingebrekestelling nodig is, waarbij leverancier gerechtigd is een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% per (gedeelte van de) maand. Ingeval van niet-betaling zijn alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van de koper, welke gesteld worden op 15% van het totaal verschuldigd bedrag, met een minimum van Eur. 125,== Indien blijkt dat de kredietwaardigheid van de koper om welke reden ook, in het gedrang komt (hetgeen reeds het geval is bij nadelige informatie, staking van betaling, surséance, faillissement, e.d.) zal leverancier het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan dat op die datum nog niet is nagekomen, alsmede eventuele andere overeenkomsten met de koper, op te schorten, dan wel geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat leverancier tot enige garantie of schadevergoeding is gehouden, onverminderd diens recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding, waaronder begrepen kosten, interessen en gederfde winst.

  1. Garantie

De koper kan geen andere rechten of garanties doen gelden dan die welke uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn vastgelegd, dan wel onder fabrieksgarantie vallen. Garantie-aanspraak van de koper is niet overdraagbaar aan derden. Koper heeft geen aanspraak op garantie indien hij de geleverde zaken niet zorgvuldig behandelt, een achterstand heeft in zijn contractuele verplichtingen, of zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van leverancier, zelf reparaties/werkzaamheden uitvoert c.q. doet uitvoeren door derden.

  1. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen behorende tot de competentie van de Rechtbank tussen leverancier en koper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.

 

General terms and conditions

General terms and conditions of Theo van Vliet Weesp B.V., Rijnkade 10, 1382 GS  Weesp

(Bakery and catering equipment wholesale company as well as production company of this equipment and placing the equipment.)

These general terms and conditions are filed with the court registry in Amsterdam.

 

Article 1: Scope

These general terms and conditions apply to all our offers and agreements and they are the basis of all our sales and deliveries, in the broadest sense.

Deviations from these general terms and conditions must be agreed upon in writing. Theo van Vliet Weesp B.V. expressly rejects the applicability of any general terms and conditions of the counterparty. In the event of a conflict, the general terms and conditions of Theo van Vliet Weesp B.V. will prevail. If the court determines that one or more provisions of these general  terms and conditions are void of voided, the other provisions of the general terms and conditions will remain in force. The counterparty and Theo van Vliet Weesp B.V. will then enter into consultation in order to agree on new provisions as replacement of the void or voided provision(s), taking into account as much as possible the purpose and intent of the void or voided provision(s). With supplier Theo van Vliet Weesp B.V. is meant; with delivered goods is also meant assembly and commissioning if explicitly agreed on.

If Theo van Vliet Weesp B.V. uses a non-Dutch version of these general terms and conditions and there are differences between the Dutch version and the non-Dutch version, only the Dutch version will be binding.

 

Article 2: Offers/agreements/establishment of the agreement

All offers by or on behalf of supplier are non-binding, unless otherwise indicated. All plans and data, such as measurements, weights, capacities and quantities are as accurate as possible. These statements are only binding insofar as this is expressly confirmed. An agreement between the supplier and the buyer is deemed to have been realized, if the order given by the buyer has been accepted by means of a written order confirmation, unless delivery follows immediately after ordering, in which case the invoice serves as written confirmation of the agreement.

Article 3: Delivery, delivery time and risk transition

Agreed delivery times are regarded as an indication and apply after order confirmation and after all necessary data and/or information to proceed to delivery have been provided and when the agreed payment conditions have been met. Exceeding the delivery time, for any reason, does not give the buyer any right to compensation and/or consequential damage, dissolution of the agreement, refusal to purchase or non-compliance with the agreement. Supplier is entitled to deliver an order or assignment in its entirety or in parts. Partial deliveries can be invoiced separately to the counterparty. Delivery takes place at the time the goods have left the factory resp. the warehouse. All goods and materials are from this moment at the risk of the buyer, even if free delivery has been agreed, unless insured by us at the request of the buyer. Never included in the delivery are the electrical supply cable to the control box, the main switch, the fuses, the installation of electrical cables from the control box to motors, safety equipment, the installation of water, gas or oil pipelines, breaking work, masonry and carpentry work, unless expressly agreed in writing.


Article 4: Liability

Except for provisions of mandatory law regarding among others (product) liability, the supplier is nog obliged to any compensation for (consequential) damage of any kind, suffered in connection with shortcomings in the broadest sense. Undiminished coverage by insurers, liability for damage will be explicitly limited to the net amount invoiced for the delivered item that caused the damage.

Article 5: Reservation of ownership and risk

The ownership of the by the supplier delivered goods only passes to the buyer after full payment of all that he owes pursuant to his agreement with the supplier and/or these General Terms and Conditions. In the event that the buyer does not comply strictly with his payment and/or gets in a position of suspension, bankruptcy or liquidation, the supplier shall be entitled to take back the goods delivered by the supplier at first demand, without any notice of default or judicial intervention, inter alia by entering by entering the buyer’s premises to retrieve the concerned goods from the premises. Where appropriate, the buyer will enable the supplier and authorizes the supplier to take back the goods. As long as the ownership has not been transferred by the buyer, he may not pledge, alienate, loan, rent or dispose of the goods in any way or on any title.  The amounts already paid by the buyer / customer will remain with the supplier under compensation and/or user fee, regardless of the application of article 7 of these conditions.

Article 6: Complaints

The buyer can no longer appeal to a defect in the performance if he has not protested in writing to the contractor within 8 days after he discovered or should reasonably have discovered the defect. Complaints about invoices must be submitted in writing within 8 days after receipt of the invoice. The right to claim includes at most the claim to replacement of the delivered goods or repair of the defect, at the discretion of the supplier. This does not include labor costs, call-out costs or travel costs.

Article 7: Payment

Payment must be made within 30 days after the invoice date, without discount, right of suspension or compensation. The credit surcharge of 2% mentioned on the invoice may only be deducted if payment is made within 8 days of the invoice date. If the expiry term is exceeded, the buyer is legally in default without further notice of default being required, whereby the supplier is entitled to charge default interest of 1.5% per (part of the) month. In case of non-payment all extrajudicial costs are for the account of the buyer, which are set at 15% of the total amount due, with a minimum of  € 125.00. If it turns out that the creditworthiness of the buyer for any reason is jeopardized (which is already the case at adverse information, suspension of payment, bankruptcy, etc.) the supplier shall have the right to suspend the agreement or that part of the agreement that has not yet been fulfilled by that date, as well as any other agreements with the buyer, or to deem these completely or partially to have been dissolved, without the supplier being obliged to any guarantee or compensation, without prejudice to his right to claim full compensation, including costs, interest and lost profits.

Article 8: Warranty

The buyer cannot assert any rights or guarantees other than those explicitly stipulated in the agreement or covered by the manufacturer’s warranty. Warranty claim of the buyer is not transferable to third parties. Buyer is not entitled to warranty if he does not treat the delivered goods carefully, has a backlog in his contractual obligations, or if he carries out repairs/works himself or by third parties, without the prior explicit consent of the supplier.

Article 9: applicable law and disagreements

Dutch law applies to all our offers and agreements concluded under these conditions. All disputes belonging to the competence of the Court between the supplier and the buyer will only be submitted to the Court in Amsterdam.